Friday, December 29, 2006

7th RICOH Cup

3 round finished.


  • Chang Hao - Liao Kongwen - W+R

  • Chen Yaoye - Yu Bin - B+R

  • Zhou Heyang - Qiu Jun - W+R

  • Wang Lei - Gu Li - W+R

  • Peng Quan - Xie He - B+R

  • Luo Xihe - Piao Wenyao - B+R

  • Hu Yaoyu - Niu Yutian - W+R

  • Shao Weigang - Kong Jie - B+T

No comments: